Zawiadomienie

 

Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 11.02.2022r. (tj. piątek) na godzinę 17ºº, z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie, na które zaprasza Członków naszego Oddziału.

Zebranie, odbędzie się w Klubie „Zodiak” ul. Mieszka I 48/50 w Rzeszowie. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2022 (w wysokości 70 zł) z uwzględnieniem §18 pkt 2 Statutu ZKwP oraz dokumentem tożsamości stanowią podstawę wydania mandatu. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie Oddziału rzeszowskiego o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowej
 • Skrutacyjnej
 • Wnioskowej
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdania za rok 2021:
 • Zarządu Oddziału
 • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców.
 4. Wybór na okres kadencji:
 • Członków Zarządu Oddziału
 • Członków Komisji Rewizyjnej
 • Członków Sądu Koleżeńskiego
 1. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2022.
 2. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
 3. Wolne wnioski i dyskusja.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: Protokół z ostatniego walnego zgromadzenia z 12.07.2021 roku do wglądu w siedzibie Oddziału w dniach 08.02.2022 i 10.02.2022 r. w godz. od 17.00 do 19.00.

Początek strony