L.dz. 12 /2019                                                                                                                                                                                Rzeszów, 22.01.2019r.

Zawiadomienie

 

Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 08.02.2019r. (tj. piątek) na godzinę 17ºº, z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie, na które zaprasza Członków naszego Oddziału.

Zebranie, odbędzie się w Klubie „Zodiak” ul. Mieszka I 48/50 w Rzeszowie. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2019 (w wysokości 70 zł) z uwzględnieniem §18 pkt 2 Statutu ZKwP oraz dokumentem tożsamości stanowią podstawę wydania mandatu. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie Oddziału rzeszowskiego o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowej
 • Skrutacyjnej
 • Wnioskowej
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdania za rok 2018:
 • Zarządu Oddziału
 • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2018 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców.
 4. Wybór na okres kadencji:
 • Członków Zarządu Oddziału
 • Członków Komisji Rewizyjnej
 • Członków Sądu Koleżeńskiego
 1. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2019.
 2. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
 3. Wolne wnioski i dyskusja.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów.
 5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: Sprawozdanie finansowe wraz z pełną dokumentacją oraz sprawozdanie Zarządu Oddziału do wglądu w siedzibie Oddziału w dniach 05.02.2019 i 07.02.2019 r. w godz. od 17.00 do 19.00.


 

Informujemy, że ze względu na Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzeniem członków biuro Oddziału w Rzeszowie będzie nieczynne w dniu 08.02.2019 r. Prosimy naszych członków o załatwienie formalności w sekretariacie we wcześniejszym terminie lub ich przełożenie na termin późniejszy. 


 

HODOWCY/WŁAŚCICIELE PSÓW
Oddziałowa Komisja Szkolenia informuje, że wszystkie szczenięta urodzone w o/Rzeszów do końca 2019 roku wraz z metryką otrzymają karnet na bezpłatne szkolenia (5 spotkań).
Karnet będzie obowiązywał po zarejestrowaniu psa/suki w rzeszowskim Oddziale ZKwP
Uwaga !!! Nabywcy szczeniąt z innych oddziałów lub z zagranicy po zarejestrowaniu psa/suki w naszym Oddziale również otrzymają powyższy karnet (5 spotkań).
Powyższa decyzja podyktowana jest:
• wsparciem dla hodowców naszego oddziału
• promocją psa rasowego
• promocją sportów kynologicznych
• dbaniem o prawidłową socjalizację szczeniąt


 

Informujemy, że Uchwałą Zarządu Głównego ZKwP składka członkowska za rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO BP S.A. I/O.Rzeszów 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Znalezione obrazy dla zapytania pieniądze

Początek strony