L.dz.378 /2017                                                                                                 

     Rzeszów, 29.12.2017r.


Zawiadomienie


Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 19.01.2018 r. na godzinę 18ºº,
z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Zgromadzenie Członków , na które zaprasza Członków naszego Oddziału.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału w Rzeszowie, ul. Żwirki i Wigury 8. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2018 stanowi podstawę wydania mandatu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie Oddziału rzeszowskiego o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu
z głosem doradczym.
Proponowany porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium , sekretarza i protokolanta.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
Mandatowej
Wnioskowej
5. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania za rok 2017:
Zarządu Oddziału
Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
Finansowe.
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2018.
11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uwaga: Sprawozdanie finansowe wraz z pełną dokumentacją oraz sprawozdanie Zarządu Oddziału do wglądu w siedzibie Oddziału w dniu 18.01.2018 w godz. od 18.00 do 19.00.

Początek strony